پیگیری مرسوله

لطفا «شماره بارنامه» را وارد کنید.
 

 

وضعیت مرسوله

  • {{ shipmentTrack.shipment.waybillNumber }}
  • {{ shipmentTrack.shipment.trackingNumber }}
  • {{ shipmentTrack.shipment.referenceNumber }}
    • {{ item.count}} از {{ shipmentTrack.shipment.totalPieces }} بسته {{ item.stateCode | shipmentState}} در {{ item.nodeNameLocal }}
      {{ part.partNumber }} , ...