بلاگ

نتایج مطالعات واحد تحقیق و توسعه ماهکس

.

کنوانسیون تیر

این کنوانسیون که به تیر 1975 معروف است، مشتمل بر 64 ماده و 9 ضمیمه است. این سیستم تمام اروپا، شمال آفریقا، خاور نزدیک و خاورمیانه را پوشش می‌دهد.

کنوانسیون یکسان سازی برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی (ورشو)

سران بسیاری از کشورها با اذعان به اینکه وضع مقررات یکسان در مورد شرایط حمل و نقل هوایی بین‌المللی از نظر اسناد مورد استفاده در این نوع حمل و نقل و همچنین از نظر مسئولیت متصدی حمل و نقل کمال سودمندی است...